Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Strategia de dezvoltare locală a comunei

Direcţii de dezvoltare ale comunei Filipeni

 

 

 

Pentru atingerea obiectivului general al Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei

Filipeni se propun următoarele direcţii de dezvoltare:

 

1. Direcţii de dezvoltare privind infrastructura şi modernizarea

transporturilor

 

Dezvoltarea în domeniul transportului stabileşte următoarele obiective specifice ale acestui domeniu: creşterea calităţii drumurilor, a serviciilor de transport, facilitarea accesului la

reţelele judeţene şi naţionale de transport.

Pentru realizarea acestor obiective Consiliul Local al comunei Filipeni, va urmări:

 satisfacerea deplină a utilizatorului;

 îmbunătăţirea indicilor calitativi;

 asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului;

 menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă

şi periodică, reparaţii capitale şi modernizări;

 managementul întreţinerii drumurilor şi lucrărilor se va face pe criterii, exclusiv,

tehnice;

 sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic;

 îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri;

 asigurarea legăturilor funcţionale între localităţile limitrofe comunei şi municipiile şi

oraşele judeţului.

 

 

Pentru atingerea acestor obiective, administrația publică locală își propune un sistem de transport public local operațional și o structură rutieră corespunzătoare, care să asigure

confortul necesar pentru toți locuitorii comunei Filipeni.

 

 

2. Creşterea competitivităţii economice locale

 

În vederea atingerii acestui deziderat, Consiliul Local Filipeni îşi propune următoarele

direcţii de dezvoltare:

a) Promovarea sectorului agricol pe piaţa judeţeană şi regională;

b) Dotarea cu utilaje performante a operatorilor agricoli.

3. Direcţii de dezvoltare privind protecţia mediului

 

 

Protecția mediului este o problemă a tuturor; este problema pe de o parte a dezvoltării

societății, iar pe de altă parte a redresării, conservării și ocrotirii mediului.

Scopul fundamental al dezvoltării locale în raport cu problemele de mediu este crearea

unei armonii pe termen lung între acesta și procesele socio-economice, în contextul în care,

factorii de decizie din domeniul economic trebuie să-și asume responsabilitatea pentru

consecințele asupra mediului și considerațiile legate de protecția mediului trebuie încadrate în

reglementările economice.

Este de o importanță determinantă să fie asigurate permanent condiții de viață sănătoasă

(apă și aer curate, alimentație sănătoasă). În acest sens, cele mai importante sarcini ale localității

privesc asigurarea apei potabile corespunzătoare, buna gestionare și depozitare a deșeurilor

menajere și industriale, epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere și industriale, precum

și activități agricole (zootehnie).

Viitorul localității este legat și de păstrarea fertilității solului, interesul generațiilor

prezente și viitoare trebuie să fie orientat spre adoptarea de tehnologii ecologice, necesare

obținerii unei hrane sănătoase, iar utilizarea chimizării să fie riguros controlată.

Referitor la impactul activității antropice asupra mediului, considerăm că instruirea

specifică ce se desfășoară într-un cadru instituționalizat (grădinițe, școli) nu acoperă toată

problematica de mediu și cuprinde numai un segment al populației.

În acest sens, se impune cu necesitate sensibilizarea și o mai bună informare și educare a

întregii populații în spiritul protejării și conservării mediului în prezent și pentru generațiile

viitoare.

Informarea și instruirea populației în sensul cunoașterii, respectării și menținerii

mediului constituie o măsură de dezvoltare a resurselor umane în domeniul mediului.

Pentru stabilirea unor direcții strategice pentru perioada 2015-2020 în domeniul

protecției mediului, administrația publică locală își propune o serie de acțiuni concrete bazate pe

ocrotirea mediului înconjurător.

Principiile generale ale strategiei locale de protecție a mediului sunt congrunte cu

principiile generale ale strategiei de protecție a mediului:

a) conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor;

b) dezvoltarea durabilă;

c) evitarea poluării prin măsuri preventive;

d) conservarea biodiversității;

e) conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice;

f) principiul "poluatorul plătește";

g) stimularea activității de redresare a mediului.

 

a) Conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor - acesta este principiul suprem

căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate economică și socială, întreaga strategie de

ocrotire a mediului. Condițiile de viață trebuie îmbunătățite prin acțiuni de:

- corectare a impactului negativ produs de unele activități;

- adoptarea de măsuri de prevenire a poluării;

- folosirea unor tehnologii curate în toate activitățile.

b) Dezvoltarea durabilă

- exploatarea intensivă a resurselor naturale conduce la epuizarea acestora;

- degradarea mediului conduce la reducerea potențialului existent de regenerare a naturii,

înrăutățește calitatea și diminuează posibilitățile de refacere a factorilor de mediu: aerul, apa,

solul, flora și fauna;

- pădurile, care au un rol preponderent în redresarea mediului au devenit victima

agresiunii antropice, atât direct prin tăieri peste capacitatea de regenerare, cât mai ales, indirect

prin poluare;

- apele, dar mai ales apele subterane și solul, datorită poluării, devin refolosibile nu

numai pentru generația actuală, ci și pentru generațiile viitoare;

- dezvoltarea durabilă înseamnă menținerea posibilităților și condițiilor de viață pentru

generațiile viitoare, a resurselor naturale regenerabile cel puțin la nivelul celor existente pentru

generația actuală, precum și redresarea factorilor de mediu afectați de poluare.

 

c) Evitarea poluării prin măsuri preventive

- este mult mai ușor și mai puțin costisitor să previi poluarea, decât să repari, respectiv să

redresezi echilibrul ecologic;

- aplicarea unor tehnologii nepoluante în toate domeniile de activitate care urmează a fi

dezvoltare reprezintă un principiu pe care trebuie să se bazeze strategia de ocrotire a mediului.

 

d) Conservarea biodiversității

- poluarea afectează grav ecosistemele, apar rupturi în lanțul trofic, prin dispariția unor

specii din regnul vegetal și din regnul animal, se dezechilibrează și sistemele ecologice, prin

scăderea productivității unor specii, apar malformații la speciile existente sau apar noi specii

dăunătoare cu consecințe asupra vieții;

- conservarea biodiversității înseamnă eliminarea poluanților, înseamnă menținerea

ecosistemelor, a capacității lor de funcționare, a stabilității și rezistenței lor la dereglări, a

productivității și adaptabilităților.

 

e) Conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice

- România are numeroase monumente, opere de artă și de valoare culturală și istorică;

- aceste monumente fac parte din istoria poporului român și atestă gradul de civilizație și

cultură;

- poluarea mediului, în special a aerului, cu produse care distrug chimic și mecanic

monumentele trecutului și prezentului lipsesc poporul român de o parte din istoria sa.

f) Cine poluează plătește

- acest principiu stă la baza strategiei de mediu în multe țări;

- el trebuie să se aplice și în România cu două tipuri de corecții:

1) corecția în perioada de tranziție, când plata pagubelor produse poluare din partea unor

întreprinderi și organizații de stat în funcțiune ar conduce la desființarea acestora, cu consecințe

grave sociale și economice;

2) corecția de inadmisibilitate, când consecințele poluării, fiind atât de grave, nu pot fi

plătite nicicum;

- exceptând aceste corecții costurile poluării trebuie suportate de poluator.

g) Stimularea activității de redresare a mediului

- orice activitate a agenților economici are ca efect redresarea calității factorilor de mediu

trebuie încurajată și stimulată de către administrația centrală și locală prin:

 subvenții

 credite cu dobândă mică

 garanții pentru împrumuturi

- aceste stimulente vor fi amplificate pe măsură ce se dezvoltă sectorul privat, utilizându-

se cu precădere fondul național de mediu.

 Criterii de stabilire a priorităților privind obiectivele protecției mediului:

- menținerea și îmbunătățirea sănătății populației și a calității vieții, ceea ce

corespunde primului principiu anunțat al strategiei de ocrotire a mediului;

- menținerea și îmbunătățirea potențialului existente al naturii, ceea ce corespunde

principiului dezvoltării durabile;

- apărarea împotriva calamităților naturale și accidentelor;

- raport maxim cost-beneficiu;

- racordarea la prevederile convențiilor internaționale și la programele internaționale

privind protecția mediului.

Pentru a asigura măsuri adecvate și viabile de protecție a mediului ne propunem

realizarea unei strategii coerente pentru acest domeniu, iar acțiunile întreprinse în acest domeniu

se vor subscrie normelor europene în vigoare.

Protecţia mediului va fi o preocupare prioritară pentru autorităţi şi comunitatea locală şi

va fi integrată în toate celelalte politici şi va constitui un criteriu esenţial la luarea deciziilor în

toate domeniile. În acest sens, politica de dezvoltare locală se va orienta spre evoluţii şi activităţi

cu impact de mediu redus.

De asemenea, administraţia publică locală îşi propune să monitorizeze în

permanenţă, prin metode specifice, calitatea apei potabile furnizată locuitorilor comunei,

precum şi asigurarea unui sistem de monitorizare a poluării.

În prezent, pe raza comunei Filipeni nu există nici un operator specializat pentru

colectarea și transportul deșeurilor, fiecare agent economic având încheiate contracte

individuale pentru realizarea serviciului de salubritate.

Pentru perioada 2015-2020, administrația publică locală își propune achiziția unui

sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe trei fracții (hârtie, sticlă, gunoi menajer).

Totodată, se va urmări:

- montarea de recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- achiziționarea de utilaje pentru transportul, sortarea și compactarea deșeurilor; 

- crearea de puncte de colectare selectivă a deșeurilor.

Alte direcții de dezvoltare privind protecția mediului:

- reducerea fenomenului de poluare asupra mediului înconjurător prin crearea unor

depozite de deșeuri;

- îmbunătățirea metodelor simple și eficiente de colectare a deșeurilor într-un

raport optim cost-beneficiu.

 

 

 

4. Întărirea coeziunii sociale

 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Consiliul Local Filipeni îşi propune următoarele direcţii

de dezvoltare:

a) Modernizarea spaţiilor destinate activităţii socio-culturale şi sportive, care să creeze

condiţii optime de recreere pentru locuitorii zonei.

 

b) Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în dificultate în vederea promovării incluziunii sociale, sprijinirii grupurilor sociale marginalizate şi

dezavantajate şi inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate prin:

- crearea unor centre de consiliere și de ajutorare a femeilor și copiilor supuși violențelor

în familie, precum și pentru persoanele aflate în dificultate și grupurilor sociale marginalizate;

- elaborarea și implementarea de programe specifice de informare a opiniei publice din

mediul rural asupra efectelor violențelor și abuzurilor asupra minorilor și a importanței creșterii

și educării acestora într-un mediu familial normal;

- promovarea parteneriatului între autoritățile administrației publice locale și societatea

civilă, în vederea folosirii resurselor tuturor actorilor publici sau privați cu activități/atribuții în

domeniul protecției copilului;

- dezvoltarea și implementarea de programe de fo

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive